Co słychać w mieście?

Budżet Partycypacyjny daje realny wpływ na wygląd i rozwój Warszawy oraz możliwość decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Miasta. Istnieje możliwość zgłaszania własnych pomysłów, dyskutowania o pomysłach innych oraz brania udziału w głosowaniu. Projekty, które w danym roku otrzymują najwięcej głosów, są następnie realizowane przez Miasto. W budżecie partycypacyjnym mogą brać …

Budżet Partycypacyjny daje realny wpływ na wygląd i rozwój Warszawy oraz możliwość decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Miasta. Istnieje możliwość zgłaszania własnych pomysłów, dyskutowania o pomysłach innych oraz brania udziału w głosowaniu. Projekty, które w danym roku otrzymują najwięcej głosów, są następnie realizowane przez Miasto. W budżecie partycypacyjnym mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy – również ci, którzy przyjechali tu tylko na studia, mieszkają w akademiku lub wynajmują mieszkanie – zameldowanie nie jest wymagane.

Przykłady projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach można znaleźć na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/realizacja-projektow.

Szczegółowe informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

 

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Urzędu Miasta z mieszkańcami, polegająca na wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Urząd w ramach inicjatywy może np. zakupić materiały lub usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne czy wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Nie może natomiast przekazać mieszkańcom środków finansowych w formie dotacji (w tym pieniędzy na wynagrodzenie za wykonaną pracę). Z kolei twój wkład w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na pracy społecznej (najwyżej punktowana we wniosku), wkładzie rzeczowym lub wkładzie finansowym. W inicjatywę lokalną mogą zaangażować się zarówno grupy nieformalne (np. grupy znajomych czy wspólnoty mieszkańców), jak i podmioty posiadające osobowość prawną (organizacje pozarządowe). Do złożenia wniosku wystarczą dwie osoby.

Przykłady zrealizowanych inicjatyw można znaleźć na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zrealizowane-inicjatywy.

Szczegółowe informacje na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna.

 

Spółdzielnia Kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne
i wszyscy chętni, dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Można wypożyczać je nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy. Z zasobów Spółdzielni może korzystać każda osoba, realizująca działania na powyższych zasadach, na rzecz społeczności lokalnej. Wśród zasobów znajdziecie również Miejsca Aktywności Lokalnej, które nieodpłatnie udostępniają mieszkańcom pomieszczenia i sprzęt potrzebny do działań oraz mogą współorganizować lokalne wydarzenia. Część z nich dysponuje również środkami (np. minigrantami) wspierającymi oddolne pomysły mieszkańców.

Szczegółowe informacje na stronie www.spoldzielniakultury.waw.pl.

 

 

Na stronie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, wspólnego programu środowisk edukacyjnych i kulturalnych, znajdziecie zakładkę o wielu możliwościach finansowania projektów
z zakresu edukacji kulturalnej.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej), oraz których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. Warto wiedzieć, że status organizacji pozarządowych posiadają organizacje i zrzeszenia studenckie o różnych zasięgach geograficznych, celach i sposobach działania. Jeśli organizacja, w której działasz jest zarejestrowana jako organizacja pozarządowa, możesz starać się o wsparcie swoich projektów w Urzędzie m.st. Warszawy, w ramach:

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

M.st. Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym).

Wykaz dostępnych środków oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.

 

MAŁYCH GRANTÓW

M.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych, realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Wykaz dostępnych środków oraz zasady przyznawania małych grantów dostępne są na stronie www.ngo.um.warszawa.pl/male-granty.

 

Więcej informacji:

www.ngo.um.warszawa.pl

www.ngo.pl

Dodaj komentarz