Komisja Wyborcza

 

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (KW SS) jest organem przeprowadzającym i nadzorującym wybory m.in. do organów Samorządu Studentów UW w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy:

1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu, a w szczególności Ordynacji przez komisje wyborcze jednostek;

2)   uchwalanie kalendarza wyborówna rok akademicki;

3)   przeprowadzanie wyborów wjednostkach, w których nie powołano komisji wyborczej jednostki;

4)   przeprowadzanie wyborów rad mieszkańców;

5)   przeprowadzanie wyborów elektorów studenckich;

6)   ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych.

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:

1)   opiniowanie przepisów Ordynacji na zasadach określonych w § 138;

2)   rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami;

3)   ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów;

4)   wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji.

Więcej informacji o pracy Komisji Wyborczej, jej aktualny skład i terminarz wyborów można znaleźć na fanpage’u. Strona Komisji Wyborczej jest aktualnie w przebudowie.

Dokumenty publikowane są także tutaj:
-z kadencji 2017/2018

-wyniki wyborów zwykłych i uzupełniających w 2017/18 roku.

-wyniki z wyborów uzupełniających 2017 roku

-uchwały Komisji Wyborczej kadencji 2016/2017