Parlament Studentów UW

Parlament Studentów

Spotkania najliczniejszego  organu Samorządu są prawdopodobnie również najbardziej obfitymi w interesujące wydarzenia. Comiesięczne posiedzenia, trwające nieraz nieznośnie długo, są areną absorbujących konfrontacji przeróżnych pomysłów i poglądów. To właśnie Parlament, jako organ uchwałodawczy, zobowiązany jest do podejmowania istotnych dla studentów decyzji. Posłowie i posłanki PS UW proponują zmiany w Regulaminie Samorządu, a bez ich aprobaty  władze Uniwersytetu nie mogą wprowadzić żadnych modyfikacji w Regulaminie Studiów na UW. Do jego podstawowych kompetencji należy również wybór przedstawicieli studentów do organów samorządu oraz do organów kolegialnych UW. To właśnie Parlament zatwierdza skład Zarządu Samorządu Studentów czy wybiera przedstawicieli studenckich w Senacie UW.

W bieżącej kadencji Parlamentu, trwającej tradycyjnie jeden rok, urząd Marszałka piastował do czerwca Filip Urbański z Katedry Białorutenistyki. Obecnie Marszałkiem jest Patrycja Sieląg z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.Parlamentarzystami są przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących rekrutację na studia.

Pomimo, że głos co do zasady mają tylko wybrani reprezentanci, każdy student ma prawo uczestniczyć w obradach Parlamentu. Jest to miejsce do dyskusji na temat problemów związanych ze studiowaniem na UW, jak i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami wszystkich jednostek Uniwersytetu.

Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:

1)   uchwalanie Regulaminu i jego zmian;

2)   wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

3)   uchwalanie kodeksu etyki studenta, o którym mowa w art. 202 ust. 5a Ustawy, i jego zmian;

4)   uchwalanie budżetu Samorządu i jego zmian;

5)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu;

6)   wybór Marszałka i wicemarszałków Parlamentu;

7)   wybór Przewodniczącego Zarządu;

8)   zatwierdzanie składu Zarządu;

9)   udzielanie Zarządowi absolutorium;

10) wybór członków Komisji Rewizyjnej;

11) wybór członków Komisji Wyborczej;

12) wybór senatorów studenckich;

13) wybór elektorów studenckich;

14) wybór członków komisji Parlamentu;

15) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu;

16) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Programowej Szkoły Języków Obcych;

17) wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w Ustawie i Statucie;

18) wybór kandydatów do komisji Senatu Uniwersytetu;

19) wybór delegata na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

20) uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian;

21) opiniowanie kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studenckich i jego zastępców;

22) decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym strajku, o którym mowa wart. 206 Ustawy;

23) decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum;

24) podejmowanie uchwał w sprawach określonychw przepisach szczególnych;

Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:

1)   uchylanie niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności Statutem, Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub Regulaminem, uchwał innych organów Samorządu;

2)   nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament oraz członków tych organów.

Więcej informacji na temat bieżącej działalności Parlamentu Studentów UW można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej  [w renowacji] oraz fanpage’u.

Tymczasowo dokumenty dotyczące działalności Parlamentu można znaleźć:
-PS w XIV kadencji (2016/2017)

-PS w XV kadencji (2017/2018)

-PS – dokumenty z posiedzenia 20.02 oraz 18.03