Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów

Do głównych zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami ZSS UW oraz reprezentowanie Zarządu na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. Na podstawie pełnomocnictwa Pana Rektora jako jedyny reprezentant Samorządu może zawierać zobowiązania finansowe w imieniu Uniwersytetu.

W zakres jego kompetencji wchodzi powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji, zarówno spośród, jak i spoza członków Zarządu. Pełniący funkcję ma także obowiązek kontrolowania działań komisji oraz pełnomocników Zarządu, a także rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi. Jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie uchwał Zarządu.
Przewodniczący wydaje także zarządzenia określone w sprawie przedsięwzięć i usług niefinansowanych z I i II filaru oraz takich, które wymagają uprzedniego zawarcia umowy.

 

Przewodniczący ZSS UW

Kamil Bonas

tel.: +48 602 711 882

e-mail: kamil.bonas@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.