Przewodniczący Samorządu Studentów

Przewodniczący Samorządu Studentów UW

Kamil  Bonas

tel.: +48 602 711 882

e-mail: kamil.bonas@samorzad.uw.edu.pl

Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Przewodniczący Samorządu Studentów

Do głównych zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Zarządu Samorządu Studentów UW oraz reprezentowanie Samorządu na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. Odpowiada za zatwierdzenie i wykonywanie budżetu całego Samorządu. Na podstawie pełnomocnictwa Pana Rektora jako jedyny reprezentant Samorządu może zawierać zobowiązania finansowe w imieniu Uniwersytetu. Prowadzi gospodarkę finansową i lokalową Samorządu.

W zakres jego kompetencji wchodzi powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji, zarówno spośród, jak i spoza członków Zarządu; Pełnomocników Przewodniczącego oraz Komisarzy.  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy członkami Zarządu. Jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie uchwał Zarządu.

Przewodniczący wydaje także szereg zarządzeń dotyczących między innymi: określenia przedsięwzięć i usług niefinansowanych z I i II filaru oraz takich, które wymagają uprzedniego zawarcia umowy (o wartości powyżej 5 tysięcy zł) oraz powołania regulaminów przedsięwzięć organizowanych przez Zarząd czy długoterminowego wynajmu sal w budynku Samorządu.