W nawiązaniu do tekstu “Nieznośna lekkość budżetu” opublikowanego na stronie wariograf.org dnia 22 grudnia 2017 roku autorstwa Agnieszki Simon w imieniu Zarządu Samorządu Studentów zwracam się z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule. Biorąc pod uwagę liczbę niedopowiedzeń, nadinterpretacji oraz nieścisłości pozwolę sobie przedstawić sytuację od początku, tak jak faktycznie miało to miejsce.
Budżet na cele Samorządu Studentów jest przyznawany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego, który w maju uchwala plan rzeczowo-finansowy, nie przez Parlament Studentów – a tak zostało to opisane w artykule. Po uchwaleniu planu Zarząd ma obowiązek przedstawić projekt budżetu, który jest poddawany pod głosowanie przez Parlament Studentów, co w mijającym roku miało miejsce 8 czerwca. Proponowany budżet został przesłany do wiadomości Parlamentarzystów 3 czerwca. Zwyczajowo poprawki do budżetu były poddawane pod głosowanie na ostatnim Parlamencie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od tego, kiedy realnie nastąpiła potrzeba przesunięć środków wydatkowanych. To Zarząd kieruje wykonaniem budżetu Samorządu m. in. przyznając dotacje, dzięki elektronicznemu systemowi rozliczania dofinansowań – Cerber, który został zmodernizowany w ubiegłym roku.
Budżet przedstawiany Parlamentowi Studentów dzieli się nie na trzy, a na sześć kategorii, ponieważ osobno uwzględnia funkcjonowanie Biura, które wspiera nie tylko Zarząd, ale także samorządy jednostkowe i inne organy samorządu studentów. Osobne punkty stanowią rozliczenia dotacji rektorskich oraz rezerwa budżetowa. Biuro przyporządkowuje wnioski do poszczególnych kategorii wydatków budżetowych. Niektóre z tych kategorii są nieostre i przyporządkowanie poszczególnych wniosków może podlegać dyskusji, tak jak w przypadku wspomnianego w tekście wniosku na koszulki na Juwenalia, które były zamawiane razem z koszulkami na Regionalia – powinno się je włączyć do kategorii „Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Główny i Agrykola)” czy „Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców oraz Miasteczko Akademickie”? Większość z zamówionych koszulek trafiła na wydarzenia organizowane w ramach tzw. Regionaliów, jednej faktury nie można rozdzielić pomiędzy dwie kategorie w budżecie, stąd przyporządkowanie tej pozycji do materiałów promocyjnych.
Insynuacje dotyczące „drastycznych oszczędności” są zupełnie nietrafione. Głównym przedsięwzięciem realizowanym w ramach punktu “Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych” jest właśnie wyjazd szkoleniowy do Chęcin, organizowany dla ponad 150 osób, który odbywa się w grudniu i którego koszt to około 60 tys. zł. Biorąc pod uwagę większą liczbę inicjatyw, które udało się zorganizować, często bezkosztowo bądź z niskim wkładem własnym, trudno też zarzucić Zarządowi oszczędzanie na “Przedsięwzięciach naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych”.
Niepokoi powtarzanie w artykule plotek dotyczących zarzutów ze strony samorządowców skierowanych do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nikt z ZSS UW nie wyraził zdania o „niekoleżeńskim” postępowaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Marcina Osińskiego. Wszystkie dokumenty o które prosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w celu sprawdzenia ich podczas kontroli, były dostarczane. Ponadto wniosek o dostęp do informacji publicznej Marcin złożył jako student Uniwersytetu Warszawskiego, wnioskując o zeskanowanie prawie 40 wniosków z pełną dokumentacją (czyli zapytaniami ofertowymi, uchwałami, fakturami, umowami, sprawozdaniami, podaniami o zmiany w kosztorysie itd.). Zakładając, że każdy z tych wniosków liczyłby tylko 10 stron oznaczałoby to 400 stron do zeskanowania, a ze względu na sformułowanie wniosku ZSS nie mógł np. wysłać dokumentów pobranych z systemu Cerber. Jest to duże dodatkowe obciążenie dla Przewodniczącej Komisji Finansowej, która jak wszyscy w Zarządzie, działa wolontarystycznie, dlatego ZSS zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów, tak by przekazać dokumenty do zeskanowania firmie zewnętrznej. Jest to zgodne z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, a wspomniane koszty były rzeczywistymi rynkowymi cenami tego typu usług. Wspomniane dokumenty były dostępne podczas kontroli finansowych Zarządu.
Od kilku lat ZSS działa na tym samym formularzu podziału przychodów oraz wydatków, co zgodnie z zapowiedzią zmieniło się w roku 2018. Niemniej, uwzględniając wyniki z roku poprzedniego, czyli 200 000 zł oraz wydatki na uregulowanie płatności za projekt z roku poprzedniego nie wychodzi kwota podana w artykule, czyli 155 544,70 zł. Nie zgadzają się także zarzuty dotyczące tego, że budżet proponowany na Parlamencie w czerwcu 2017 roku jest identyczny pod względem wydatków z budżetem z 2016 roku.
Nieprawdziwa jest także informacja dotycząca klimatyzacji. Postępowanie przetargowe prowadziło Biuro Gospodarcze UW, które o wynikach poinformowało ZSS UW 30 maja, jednak dopiero 20 czerwca Zarząd podjął decyzję dotyczącą zrealizowania przetargu i zainstalowania klimatyzacji. Biorąc pod uwagę, że Zarząd uchwalił budżet 2 czerwca nie mogły znaleźć się w nim już koszty klimatyzacji.
Nieprawdziwa jest również informacja, że budżet na 2018 rok będzie generalnie taki sam jak na rok 2017. Na poprzednim Parlamencie, który odbył się 12 grudnia 2017 roku, przedstawiano propozycję zmian w budżecie oraz była zaplanowana dyskusja na temat budżetu, która niestety ze względu na późną porę się nie obyła.
Wnioski dotyczące budżetu na rok 2018 zawarto także w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przekazanym do Parlamentarzystów:
Zakładanie kwoty dotyczącej uregulowania płatności za projekty z roku poprzedniego na l filarze minimum 1500 zł, na ll filarze minimum 10 000 zł;
• Połączenie pozycji „Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i Agrykola)” [pozycja 3.1], „Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym promocja wydarzeń)” [pozycja 3.8] i „Materiały promocyjne, publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki” [pozycja 3.9] – projekty realizowane w ramach tych trzech pozycji mogą zostać uznaniowo przypisane do każdej z nich ze względu na swoją specyfikę. W ramach przygotowań do jUWenaliów i Regionaliów ZSS UW przygotowuje osobne założenia dot. finansów, przedstawiane władzom Uczelni oraz Porozumieniu Uczelni Warszawskich w ramach rozliczenia dotacji. Proponujemy osobne przedstawienie proponowanych kosztorysów na te przedsięwzięcia, dołączone do projektu budżetu;
• Włączenie „Wymian międzynarodowych” [pozycja 3.5] do pozycji „Uczestnictwo w konferencjach” [pozycja 3.31] –jak pokazuje praktyka ostatnich lat pozycja 3.5 była niewykorzystywana wcale bądź wykorzystywana w bardzo małym stopniu.
Zgodnie z propozycjami zgłoszonymi podczas ostatniego posiedzenia przez Parlamentarzystów zobowiązuje się dołączać, do sprawozdania rocznego wydatkowanie także III filaru i przedstawiać je na Parlamencie sprawozdawczym z dokładnym omówieniem oraz informować na bieżąco PS UW o zmianach w budżecie.

Należy nadmienić, że w sprawie budżetu nikt nie kontaktował się ani ze mną, ani z Przewodniczącą Komisji Finansowej, co może poskutkowałoby uniknięciem tylu błędów i nieprawdziwych oskarżeń. Niestety przedstawianie zdania tylko jednej strony i brak weryfikacji informacji jest coraz częstszy w otaczającej nas rzeczywistości, na co jednak nie powinniśmy się godzić. Podobnie niepokojące jest publikowanie artykułów pod pseudonimami, co znacząco utrudnia zwrócenie się ze sprostowaniem do autorki.
W razie wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu: julia.sobolewska@samorzad.uw.edu.pl

Julia Sobolewska
Przewodnicząca ZSS UW

Załączniki:
Budżet Samorządu Studentów – 2016
Budżet Samorządu Studentów 2017 (uchwalony przez Parlament oraz po zmianach z grudnia)
Wyjaśnienie skierowane do Komisji Rewizyjnej oraz Parlamentarzystów.

Kamil Bonas

Dodaj komentarz