ABC studiowania

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z Ż

A

Absolutorium – jego uzyskanie oznacza zaliczenie wszystkich zajęć wymaganych programem studiów z wyjątkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej (zgodnie z definicją podaną w Regulaminie Studiów na UW). W skrócie oznacza zrealizowanie programu studiów bez oddania pracy dyplomowej. Nie jest ono równoznaczne z uzyskaniem wyższego wykształcenia (aby je uzyskać niezbędne jest zdanie egzaminu dyplomowego). Do roku akademickiego 2014/2015 Absolutorium uzyskiwało się po zrealizowaniu wszystkich zajęć wymaganych programem studiów wyższych i przed egzaminem dyplomowym. 

Akademicka Poradnia Prawna– w ramach poradni można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Doradcy, wywodzący się spośród studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, udzielają porad m.in. z zakresu: prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, spraw regulaminowych i stypendialnych. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Ambasadorowie UW – projekt realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Studenci w ramach projektu odwiedzają swoje (lub inne) licea i opowiadają o studiowaniu na Uniwersytecie, o interesujących kierunkach studiów i unikalnej studenckiej atmosferze. 

Audytorium Maximum (Audi Max)- budynek znajdujący się na Kampusie Głównym. Odbywają się w nim wykłady, ćwiczenia i egzaminy wielu jednostek UW.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)- miejsce, w którym znajdują się prace dyplomowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Może być pomocne przy szukaniu inspiracji do tematów prac, a także przy wyborze opiekuna pracy. Wgląd do pracy maja opiekun pracy, recenzenci i absolwent, a także uprawnione osoby z Uczelni. APD jest dużym udogodnieniem w stosunku do lat ubiegłych – student tuż przed egzaminem dyplomowym może zapoznać się z recenzjami pracy i poznać oceny recenzentów za pośrednictwem tego portalu. Zajrzyjcie do APD.

B

Biuro Karier na UW – kieruje swoje usługi do studentów I i II stopnia studiów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia studiów na UW. Tutaj studenci mogą znaleźć ciekawe oferty praktyk, staży i pracy. Można także za darmo skonsultować CV ze specjalistami. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

BON- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych– zajmuje się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz posiadającym długotrwałe kłopoty ze zdrowiem (czy to fizycznym, czy psychicznym) we wszelkich kwestiach związanych ze studiowaniem. W Biurze można dowiedzieć się również, jakie warunki należy spełniać, aby być uprawnionym do korzystania z transportu uniwersyteckiego. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

BWZ- Biuro Współpracy z Zagranicą– zapewnia m.in. realizację zadań związanych z przyjazdami studentów zagranicznych, zawieraniem umów i organizacją wymian międzynarodowych. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

BSS- Biuro Spraw Studenckich– zapewnia realizację zadań związanych z tokiem studiów, studentów polskich i zagranicznych. Dzieli się na cztery jednostki- Sekcję Toku Studiów, Sekcję Zagraniczną, Sekcję Socjalną oraz Sekcję Dokumentacji. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

BUW- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie– znajduje się na Powiślu przy ul. Dobrej 56/66. BUW to Biblioteka gromadząca zbiory książek czy materiały dydaktyczne, ale także ogród, znajdujący się na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, który jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych. Sprawdźcie stronę Biblioteki, która oferuje także możliwość korzystania ze zbiorów cyfrowych.

BUW dla Sów (Buwing)- w okresie przed i w trakcie trwania sesji BUW pozostaje otwarty do 5 rano, tj. do pierwszego dziennego autobusu. Spragnieni wiedzy studenci mogą uczyć się na terenie Biblioteki, ale Wypożyczalnia miejscowa jest nieczynna. Zarząd Samorząd Studentów UW organizuje w tym czasie różnego rodzaju konkursy i wspiera Żaków w sesyjnych trudach. 

C

Central European Exchange Program for University Studies- jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. W ramach programu CEEPUS dostępne są stypendia dla studentów, którzy ukończyli min. I rok studiów (mogą w nim brać udział studenci I,II i III stopnia) oraz nauczyciele akademiccy. Wyjechać można w przypadku regularnej wymiany w trybie semestralnym na okres od 3 do 10 miesięcy. Istnieje również możliwość aplikowania na stypendia krótkoterminowe (krótsze niż 3 miesiące) – projekty naukowe związane z pracami dyplomowymi.

COME (IBIZA)- Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich)– strony internetowe będące platformami e-learningowymi, na których odbywają się zajęcia prowadzone drogą elektroniczną (e-kursy, e-lektoraty). Znajdziesz tutaj też szkolenie biblioteczne, BHP oraz test językowy.

Ć

Ćwiczenia- forma zajęć, najczęściej towarzyszy wykładowi będąc jego uzupełnieniem. Przeważnie wymaga od studentów zaangażowania i bieżącej nauki, polega głównie na sprawdzeniu przez prowadzącego czy studenci rozumieją dany temat. Obecność prawie zawsze obowiązkowa.

D

Doktor– to osoba, która ukończyła studia III stopnia (tzw. doktoranckie), a także obroniła pracę (rozprawę) doktorską.  Do doktora zwracamy się “Panie Doktorze/Pai Doktor”.

Doktor habilitowany– stopień doktora habilitowanego przyznawany jest doktorowi posiadającemu znaczący dorobek naukowy. Również związany jest z napisaniem oraz obroną rozprawy habilitacyjnej. Do doktora habilitowanego zwracamy się “Panie Profesorze/Pani Profesor”.

Dyżur dydaktyczny – określony czas w tygodniu, w którym pracownik dydaktyczny przyjmuje interesantów-studentów. Na dyżurach odbywają się konsultacje, zaliczenia nieobecności czy odbieranie wpisów.

Dziekan–  kierownik wydziału.

Dziekanka – przerwa w studiowaniu przewidziana na semestr lub rok studiów, podczas której nie traci się praw studenckich. Może zostać przyznana studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyróżniamy następujące typy urlopów dziekańskich: zdrowotny, rodzicielski, naukowy, specjalny i okolicznościowy. Tylko urlop zdrowotny może być przyznany wstecz.

Dziekanat (w części jednostek Sekretariat ds. studenckich)- jedno z najważniejszych miejsc na uczelni. To tu zaczyna i kończy się droga każdego studenta. Jest to miejsce pracy dziekana wraz z osobami stanowiącymi obsługę administracyjną. I to ta obsługa administracyjna jest tak ważna. W dziekanacie są planowane zajęcia, przyjmowane wszelkie podania (dotyczące wszystkich możliwych spraw studenckich – choćby wnioski o stypendia i o przyznanie miejsca w akademiku), podejmowane najróżniejsze decyzje tak ważne dla każdego żaka.

E

ECTS- Europejski system Transferu Punktów, student zobowiązany jest do zdobycia 30 ECTS w semestrze i 60 ECTS w trakcie roku akademickiego. Liczba punktów zależy od wkładu pracy, jaka wymagana jest od studenta podczas zajęć. Przyjmuje się, że 1 ECTS = 25-30 godzin lekcyjnych pracy studenta, zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi.

Egzamin– jedna z form sprawdzenia wiedzy studenta przez wykładowców w czasie sesji. Kończy on dany przedmiot, obejmuje wszystkie zagadnienia realizowane podczas zajęć. Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną.

Egzamin certyfikacyjny – egzamin językowy pisemny i ustny prowadzony przez Szkołę Języków Obcych UW potwierdzający biegłość językową na określonym poziomie. W trakcie studiów I stopnia obowiązkowo należy zaliczyć go na poziomie minimum B2. Można także poświadczyć znajomość języka obcego na poziomie B2 certyfikatem zgodnym z listą zamieszczoną w odpowiednim zarządzeniu Rektora (np. British Council).  

Egzamin komisyjny – dodatkowy termin egzaminu, przyznawany na wniosek studenta. Egzamin komisyjny jest przydzielany w przypadku stwierdzenia niepoprawnego czy nieobiektywnego przeprowadzenia poprzedniego egzaminu.

ELS- Elektroniczna Legitymacja Studencka  dokument potwierdzający status studenta, należy przedłużać jego ważność co semestr. Warto wiedzieć, że w legitymacji zakodowany jest specjalny chip, który umożliwia używanie jej jako Warszawskiej Karty Miejskiej oraz karty do systemu uniwersyteckich bibliotek.

Erasmus+– Program wyjazdów stypendialnych, obejmujący swym zasięgiem państwa Unii  Europejskiej, państwa kandydujące i państwa stowarzyszone. Jest skierowany do studentów I, II oraz III stopnia, a także do studentów studiów jednolitych magisterskich. Wyjazd jest możliwy na semestr lub na cały rok. W ramach Eramus+ wchodzi także Erasmus Mundus. Jest to program wymiany studenckiej o zasięgu globalnym. Aplikować mogą osoby posiadające obywatelstwo jednego z kwalifikujących się państw europejskich będące studentami UW, mające ukończony min. I rok studiów l stopnia. Studenci mogą aplikować na wyjazdy w ramach konkretnych konsorcjów*, dlatego należy upewnić się, czy w danym roku UW jest członkiem konsorcjum, w ramach którego planujesz wyjazd.

F

Filar I– Zarząd Samorządu Studentów UW przyznaje dotacje na organizacje projektów studenckich o charakterze: kulturalnym, naukowym lub edukacyjnym, integracyjnym, sportowym, promocyjnym.  W ramach I filaru o dotacje mogą ubiegać się Zarządy Samorządu Studentów jednostek UW oraz Rady Mieszkańców (przy domach studenckich).

Filar II–  dotacje mogą otrzymać oprócz Zarządów Samorządu Studentów jednostek UW i Rad Mieszkańców, także koła naukowe oraz organizacje studenckie zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. II filar jest filarem konkursowym – wnioski składa się do 15 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem lipca, sierpnia i grudnia.

Filar III– z tej puli środków finansowane są przedsięwzięcia o charakterze ogólnouniwersyteckim koordynowane bezpośrednio przez Zarząd Samorządu Studentów UW (np. koncerty, Juwenalia, turnieje sportowe itd.).

Fundusz Pomocy Materialnej– uczelniany fundusz tworzony w celu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów uczelni. Przeznaczony jest na wpłatę stypendiów i zapomóg.

Fundusz Wyszehradzki– fundusz mający na celu rozwijanie współpracy w dziedzinie naukowej pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz państwami stowarzyszonymi. W ramach Funduszu funkcjonują granty na projekty naukowe oraz stypendia studenckie. Jeśli uczelnię macierzystą i uczelnię przyjmującą dzieli min. 1500 km, przyznaje się jednorazowy grant podróżny.

G

Godziny dziekańskie– godziny wolne od zajęć dydaktycznych. Wyznaczane są przez dziekana zazwyczaj z powodu konferencji ogólnowydziałowej lub przyczyn losowych. Obowiązują na danym wydziale. Na takiej samej zasadzie działają godziny dyrektorskie, obowiązujące tylko w danej jednostce.

Godziny rektorskie– godziny wolne od zajęć dydaktycznych. Wyznaczane są przez rektora zazwyczaj z powodu imprez ogólnouniwersyteckich lub przyczyn losowych. Obowiązują na całym Uniwersytecie.

H

Hybrydy– jeden z najbardziej znanych klubów studenckich w Warszawie. Mieści się przy ul. Złotej 7 i wielokrotnie gościł imprezy organizowane przez Uniwersytet Warszawski, m.in. Wielkie Połowinki UW.

I

ITS- Indywidualny Tok Studiów– program przewidziany dla najlepszych studentów, umożliwiający im dobór (pod kierunkiem opiekuna) własnego programu studiów.

ITZ – Indywidualny Tryb Zaliczenia– program przewidziany dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji, która uniemożliwia im regularne uczęszczanie na zajęcia. Dzięki niemu, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym, zostaje zmieniona forma i termin zaliczenia przedmiotu.

J

Jakość kształcenia– w dużym skrócie oznacza poziom nauczania danej uczelni. Oceną jakości kształcenia i jej doskonalenia zajmuje się Biuro ds. Jakości Kształcenia UW.

jUWenalia- odbywające się co roku święto studentów, w trakcie którego trwają koncerty i imprezy. Każdego roku Rektor wyznacza jeden dzień Juwenaliów, który jest dniem wolnym od zajęć. Częścią tego wydarzenia jest też Miasteczko Akademickie.

Juwenalia Regionalne– to imprezy o mniejszej skali organizowane przez jednostkowe Samorządy Studentów, które stanowią dopełnienie programu Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego. Każde wydarzenie jest spersonalizowane i dostosowane do preferencji studentów danej jednostki oraz zróżnicowane pod względem tematycznym w porównaniu z innymi regionaliami na UW. W ubiegłych latach ofertę juwenaliów regionalnych stanowiły, m.in. Gardenalia, Psychonalia, Łódź Filozoficzna, Dni Archeologa, Muzykalia.

K

Kalendarz Akademicki- określa organizację roku akademickiego, uwzględniając czas zajęć dydaktycznych, sesji, dni wolne od zajęć. Aktualny można znaleźć tutaj.

Kanclerz- kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu.

Kącik za grosik-  Szukasz mieszkania? Chcesz wynająć pokój? – tu znajdziesz mnóstwo ofert, zarówno osób poszukujących mieszkania jak i najemców.

Kolokwium– forma sprawdzenia wiedzy studentów w trakcie roku akademickiego. Kolokwium może obejmować także całość zagadnień danego przedmiotu i być podstawą wystawienia oceny (w zaliczeniach na ocenę) lub dopuszczenia do egzaminu.

Koło Naukowe – zarejestrowana forma zrzeszania się studentów, której celem jest działalność naukowa i samokształcenie się jego członków. Koło naukowe działa poprzez organizacje spotkań, debat, konferencji, warsztatów naukowych.

Konwersatorium- forma zajęć, która jest swoistym połączeniem wykładu i ćwiczeń. Prowadzący przekazuje studentom wiedzę a następnie ją egzekwuje. Forma ta jest najbardziej podobna do szkolnych lekcji.

Kwestor– jeden z zastępców Kanclerza. Zajmuje się księgowością.

L

Lektorat– zajęcia z języka obcego, prowadzone przez Szkołę Języków Obcych lub niektóre jednostki. Trwają zazwyczaj 60 godzin w semestrze- wyjątkiem są tu lektoraty internetowe i e-lektoraty. W przypadku niektórych języków należy przystąpić do testu sprawdzającego przed zapisaniem się na lektorat.

Licencjat – zazwyczaj nazwa określająca studia I stopnia (licencjackie). Obejmuje one 3 lata zajęć oraz egzamin licencjacki i/lub obronę pracy licencjackiej. Można też w ten sposób określać absolwenta studiów licencjackich (dawny bakałarz) lub samą pracę licencjacką.

M

Magisterka – analogicznie do licencjatu oznacza studia II stopnia (magisterskie). Obejmują one 2 lata zajęć oraz obronę pracy magisterskiej (określonej również magisterką). Na niektórych kierunkach, jak np. prawo czy psychologia istnieją studia trwające 5 lat i kończące się obroną pracy magisterskiej – są to tzw. studia jednolite magisterskie.

Miasteczko Akademickie- odbywa się pierwszego dnia Juwenaliów UW. Pozwala na zaprezentowanie się poszczególnym kierunkom studiów, ale także Zarządom Samorządu Studentów jednostek UW, kołom naukowym i innym organizacjom studenckim.

MOST– System Mobilności Studentów, który obejmuje kilkanaście polskich uczelni. Głównym założeniem MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów. System działa na podobnych zasadach, co Erasmus+. Można wyjechać na semestr lub na cały rok.

N

National Theatre Live– cykl spektakli wyświetlanych w Multikinie. Wydarzenie organizowane przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów UW.

Nauczyciel akademicki– nauczyciel pracujący w szkole wyższej. Nauczyciele akademiccy na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) są zatrudniani jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

O

OGUN – przedmiot ogólnouniwersytecki, przedmiot akademicki z otwartą rejestracją. Przedmioty ogólnouniwersyteckie to przedmioty do wyboru w programie studiów . Poszczególne wydziały UW oferują wykłady ogólnouniwersyteckie (wolnodostępne), nie wymagające nazbyt rozbudowanej wiedzy wstępnej i przygotowane z myślą o szerokim gronie słuchaczy. Studentom przysługuje odpowiednia liczba żetonów na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Ombudsman (Rzecznik Akademicki)- wspiera społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych i nieoczywistych.  Do Ombudsmana może się zgłosić po pomoc każdy zainteresowany członek społeczności akademickiej: student, doktorant, pracownik naukowy bądź  administracyjny. Kontakt znajdziecie tutaj.

Otrzęsiny– tradycyjna impreza studencka, wprowadzająca pierwszy rok w grono studentów. 

P

Połowinki– tradycyjna impreza studencka kierowana przede wszystkim do studentów drugiego i trzeciego roku, którzy są na półmetku swoich studenckich zmagań. Odbywa się czasem na szczeblu uniwersyteckim i na poziomie jednostkowym.

Proces boloński – w ogromnym skrócie polega on na wprowadzeniu dwustopniowych studiów, systemu punktów ECTS oraz kontroli jakości kształcenia. Umożliwia to m. in. swobodną wymianę w ramach programu Erasmus+ oraz kontynuowanie studiów za granicą.

Prodziekan– zastępca dziekana. Najważniejszy dla studentów jest Prodziekan ds. studenckich. 

Profesor – tytuł ten przyznawany jest doktorowi habilitowanemu posiadającemu znaczący dorobek naukowy. W wyjątkowych przypadkach również osobie ze stopnia doktora.

R

Rektor– kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje dotyczące majątku Uniwersytetu oraz zawiera umowy o współpracy. Jest także odpowiedzialny za przestrzeganie prawa.

Raport Studencki- to czynny udział w ciągłych zmianach zachodzących na Uniwersytecie – oczywiście zmianach na lepsze.  Raport Studencki jest kolejnym projektem realizowanym przez Samorząd Studentów. Już od kilku lat Samorząd Studentów zwraca w nim uwagę zarówno na problemy jak i pozytywne aspekty życia studenckiego na UW. Celem Raportu jest wierny i rzetelny opis oraz propozycja dogodnych dla wszystkich zmian, dlatego bardzo ważna jest współpraca z jak największą liczbą studentów.

Rok akademicki– nazwa określająca okres zajęć akademickich między październikiem a wrześniem kolejnego roku. Zawiera w sobie dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe.

Rozliczenie roczne – sposób rozliczenia etapu studiów, w którym uzyskanie wszystkich zaliczeń następuje na koniec roku akademickiego.

Rozliczenie semestralne – sposób rozliczenia etapu studiów, w którym uzyskanie wszystkich zaliczeń następuje na koniec każdego semestru.

S

Samorząd Studentów– to wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Po to, żeby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.

Seminarium- forma zajęć wymagająca największego zaangażowania studentów, kończąca się samodzielnym napisaniem pracy zaliczeniowej. Wyróżniamy też seminarium dyplomowe, podczas którego (we współpracy z promotorem) przygotowywana jest praca licencjacka lub magisterska.

Senat– najwyższy organ uchwałodawczy Uniwersytetu. W skład Senatu wchodzą: Rektor, prorektorzy, dziekani oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich, innych pracowników Uniwersytetu, doktorantów i studentów. Gremium to uchwala Statut i dokonuje jego zmian, ustala główne kierunki działalności uczelni, zasady działania Uniwersytetu oraz uchwala Regulamin studiów na UW.

Sesja egzaminacyjna– jeden lub dwa (dla niektórych czterech) okresy w roku akademickim, kiedy wykładowcy sprawdzają to, czego nauczyliśmy się przez cały semestr lub rok. Wyróżniamy dwie sesje zasadnicze: zimową (w styczniu) i letnią (w czerwcu) oraz dwie poprawkowe: marcową i wrześniową.

Status studenta– przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia roku akademickiego. Ukończenie studiów ma zaś miejsce zdaniem zdania egzaminu dyplomowego. Osoba, która ukończy studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta (oraz legitymację) do dnia 31 października roku, w którym ukończyła studia.

Studia równoległe– studiowanie na dwóch kierunków, z których na pierwszy student dostał się w ramach ogólnej rekrutacji (wynik matury/egzaminu wstępnego, a na drugi w ramach rekrutacji równoległej (średnia ocen z toku studiów). Skreślenie z listy studentów na pierwszym kierunku związane jest z automatycznym skreśleniem na drugim.

Studia równoczesne– studiowanie na dwóch kierunkach, na które student dostał się w ramach rekrutacji otwartej. Skreślenie z listy studentów pierwszego kierunku nie oznacza skreślenia z drugiego.

Stypendia rządowe- stypendia przyznawane przez rządy państw w celu wspierania wymiany kulturalnej i naukowej. Z reguły liczba stypendystów jest bardzo ograniczona, co wpływa na elitarność tego typu wyjazdów.

T

Termin zerowy– tzw. zerówka; termin egzaminu przed sesją egzaminacyjną, do którego student może przystąpić. Na niektórych kierunkach przystąpienie do tego terminu jest warunkowane zaliczeniem ćwiczeń na określoną ocenę.

U

U-mail– dawny system poczty studentów i pracowników UW zsynchronizowany z USOSem. Obecnie studencki e-mail oparty jest na platformie Google Apps. 

Umowa bilateralna– umowa zawarta pomiędzy dwoma uczelniami. Jej skutkiem może być wymiana studentów i/lub pracowników, wymiana doświadczeń, a także wspólne projekty naukowo-badawcze.

Urlop dziekański– czytaj „Dziekanka”.

USOS- Uniwersytecki System Obsługi Studentów; serwis internetowy przez, który można zapisywać się na zajęcia, sprawdzić wyniki egzaminów oraz składać podania. Istnieje USOS „ogólny”, ale niektóre wydziały posiadają własne USOSy.

USOSownia– strona internetowa, która odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z internetowymi serwisami UW.

UW Cup – ogólnouniwersytecki turniej w futsalu organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW.  Ideą wiosennego turnieju piłkarskiego jest przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu uprawiając sport i równocześnie czerpiąc z tego satysfakcję. 

UW HERE- studencki program rabatowy, mający na celu pozyskiwanie sieci kontaktów z różnymi firmami, które w ramach za kompleksową reklamę udzielają studentom UW określonych w umowie zniżek. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z rabatu jest ważna legitymacja studencka.

UWVolleyball – ogólnouniwersytecki turniej w piłkę siatkówkę organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW.  Pierwsza edycja UVVolleyball odbyła się 26 kwietnia 2015 r.

W

Warunek- wpis warunkowy; student, który nie zaliczył przedmiotu w ramach przysługujących mu terminów, może ubiegać się o wpis warunkowy. Oznacza to, że po uiszczeniu stosowanej opłaty zostaje wpisany na kolejny etap studiów warunkowo z określonym terminem na zaliczenie zaległego przedmiotu.

Wykład- forma zajęć podczas, której wykładowca przekazuje materiał studentom w formie monologu. Istnieje możliwość sporadycznego zadawania pytań. Z reguły uczęszczanie na wykład nie jest obowiązkowe.

Witaj na UW- jest to szereg przedsięwzięć organizowanych zarówno na szczeblu jednostkowym jak i uniwersyteckim, które kierowane są przede wszystkim do studentów pierwszego roku. Inicjatywa  ma na celu zapoznanie „pierwszaków” ze środowiskiem akademickim, a także przybliżenie uniwersyteckich realiów.

Y

Z

Zaliczenie– forma zaliczenia przedmiotu. Na tak zwaną „zalkę” bez oceny otrzymujemy w przypadku zajęć WF, ćwiczeń ( gdy przypisany jest do nich wykład kończący się egzaminem) i niektórych zajęć (lub ich części). Jednak zdecydowana większość zajęć kończy się zaliczeniem na ocenę. Pierwszy termin zaliczenia odbywa się przed sesją egzaminacyjną, drugi w trakcie sesji.

Ż

Żeton- każdy student na początku studiów otrzymuje elektroniczne żetony. Jest to forma odpowiedników wartości przedmiotów, które studentowi przysługują. I tak- dostajemy żetony na język obcy, na egzaminy językowe,  zajęcia z wychowania fizycznego oraz  na przedmioty ogólnouniwersyteckie. Pamiętaj! Żetony dostajesz raz na całą swoją edukację, ale możesz wnioskować o przyznanie nowych! Listę dostępnych żetonów można sprawdzić na koncie w systemie USOS.