Erasmus +

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Od 2014 roku pod nazwą Erasmus+

Jest on skierowany do studentów I, II oraz III stopnia, a także do studentów studiów jednolitych magisterskich. Rekrutacja na wyjazdy stypendialne odbywa się w styczniu i lutym w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd. Terminy rekrutacji są inne dla każdej jednostki UW. Studenci spełniający wymogi formalne, będący poza listą kandydatów zostają wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. Około maja odbywa się tura uzupełniająca, jeśli limit miejsc pozostanie niewypełniony.

Z umów jednostki z uczelniami europejskimi może skorzystać nie tylko student danej jednostki, ale także pozostali studenci Uniwersytetu Warszawskiego – tzw. cudza umowa. Zgodę na objęcie studenta cudzą umową muszą wyrazić koordynatorzy Erasmusa na obu jednostkach.

Wyjazd możliwy jest na pół roku lub rok w zależności od uczelni przyjmującej. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu w ramach jednego roku akademickiego (nie przyznaje się stypendium na dodatkowy okres wyjazdu).

Wysokość stypendium jest ustalana co roku w zależności od liczby kandydatów i przyznanych środków z ogólnopolskiej puli dla Programu LLP Erasmus+. Nie może być ona jednak niższa niż 200 euro – jeśli z wyliczeń wynika mniejsza kwota, uczelnia ustala dodatkowe kryteria kwalifikacji.

Istnieje możliwość jednoczesnego wyjazdu na studia i praktyki Erasmus. W takim przypadku przyznaje się stypendium albo na wyjazd, albo na praktyki.

Student jest jedynie kandydatem do stypendium Erasmus+, dopóki zgody na jego przyjęcie nie wyrazi uczelnia zagraniczna oraz dopóki nie podpisze stosownej umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Mobilności Studentów.

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Wyjazdy na studia oraz wyjazdy absolwentów na praktyki i staże

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane –w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Wspólne studia magisterskie

Wspólne studia magisterskie to studia drugiego stopnia o międzynarodowym charakterze. Są one prowadzone przez konsorcjum uczelni z różnych krajów, w tym co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Program studiów, trwający rok, półtora roku lub dwa lata, jest realizowany w co najmniej dwóch krajach uczestniczących w programie.

O przyjęcie na wspólne studia magisterskie mogą się ubiegać absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kandydaci zgłaszają się bezpośrednio do konsorcjum uczelni prowadzącego tego typu studia.

Przyjęci studenci mogą się ubiegać o stypendia wypłacane przez konsorcjum z budżetu programu Erasmus+. O przyznanie stypendium należy wnioskować do konsorcjum uczelni.

Wniosek o realizację wspólnych studiów magisterskich i o fundusze na stypendia dla studentów składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do Agencji Wykonawczej EACEA w Brukseli.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Mobilności i Współpracy Zagranicznej.

Rekrutacja

Czy jesteś zainteresowana/-y wyjazdem na studia zagraniczne ze stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2015/16?

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ należy:

 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Dokąd można wyjechać?

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2015/2016 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.

Przed przystąpieniem do kwalifikacji na stypendium

1. Zanim weźmiesz udział w kwalifikacji na wydziale, zapoznaj się dokładnie z ogólnouniwersyteckimi zasadami kwalifikacji studentów na stypendium Erasmus+ (studia w roku akademickim 2015/16), które znajdziesz na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.
2. Sprawdź na stronie swojego Wydziału/Instytutu (=jednostce macierzystej) czy zostały na niej już zamieszczone szczegółowe informacje na temat kwalifikacji na stypendium Erasmus +.
3. Jeżeli informacje tam zawarte są niewystarczające skontaktuj się z Wydziałowym / Instytutowym Koordynatorem Programu Erasmus+ .
4. Na stronie wydziału/instytutu i/lub u koordynatora wydziałowego/instytutowego szukaj przede wszystkim informacji na temat:

 • uczelni partnerskich, z którymi Twoja jednostka macierzysta ma podpisane umowy na dany rok akademicki.
 • terminu rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacji na stypendium w Twojej jednostce;
 • kryteriów kwalifikacji;
 • dokumentów wymaganych, aby ubiegać się o stypendium;
 • dokumentów potwierdzających znajomość wymaganego języka obcego.

Dowiedz się więcej!

1. Przed zgłoszeniem się do konkursu na stypendium dowiedz się jak najwięcej o uczelni, do której chciałabyś/chciałbyś wyjechać:

 • wejdź na stronę wybranej uczelni, z którą Twoja jednostka ma umowę;
 • znajdź ogólne informacje dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus (Erasmus Incoming Students);
 • dowiedz się, w jakim języku prowadzone są zajęcia na wydziale, z którym Twoja jednostka ma umowę;
 • sprawdź, jakie zajęcia dana jednostka ma w ofercie;
 • upewnij się, jakiego dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych uczelnia wymaga od studentów przyjmowanych w ramach programu Erasmus (niektóre uczelnie wymagają międzynarodowych dyplomów potwierdzających znajomość języka na poziomie C1!).

2. Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące miesięcznych kosztów poniesionych przez stypendystów w danym mieście.

Dokumenty zwyczajowo wymagane w procesie rekrutacji: (mogą się różnić w zależności od jednostki)

 1. Podanie o skierowanie na studia w ramach programu Erasmus ze wskazaniem uczelni zagranicznej
 2. Opinia naukowa pracownika jednostki macierzystej
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej
 4. Zaświadczenie o średniej ocen
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego *
* Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów.  Najczęściej są to zaświadczenia o znajomości języka na poziomie przynajmniej B2 potwierdzone certyfikatem po zdanym egzaminie z danego języka na UW lub certyfikaty międzynarodowe (zależnie od uczelni, na którą chcesz wyjechać – najczęściej IELTS/TOEFL lub ich odpowiednik na danym poziomie, np. CAE). Możliwe jest również warunkowe zakwalifikowanie kandydata, który zobowiąże się, że do czasu wyjazdu uzupełni dokumenty o dany certyfikat (takie ustalenia muszą również zostać poczynione z wybraną uprzednio uczelnią zagraniczną – bezpośrednio).
 

Erasmus – finansowanie

1. Sprawdź, czy NA PEWNO stać Cię na wyjazd na studia zagraniczne ze stypendium Erasmus.
2. Wysokość stypendium Erasmus na dany rok akademicki dla poszczególnych grup krajów (co najmniej 300 euro miesięcznie) będzie znana, gdy Narodowa Agencja Erasmus przydzieli Uniwersytetowi fundusze na stypendia.
3. Finansowanie z budżetu Erasmus zostanie Ci przyznane jedynie na rzeczywisty okres studiowania w uczelni partnerskiej, niezależnie od okresu przebywania w danym mieście, czy też opłat za akademik.

Zakwalifikowałam/łem się! Co dalej?

1. Po zweryfikowaniu danych nominowanych studentów, BWZ będzie się z Tobą kontaktować e-mailowo (na adres widniejący w USOS), przesyłając informacje o dalszych procedurach i przekazując informacje od uczelni partnerskich.
2. Sprawdzaj często informacje na stronie BWZ oraz swoją emailową skrzynkę studencką/wydziałową.
3. Co roku Sekcja Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą UW przygotowuje dla nominowanych studentów praktyczny przewodnik „Krok po Kroku czyli co każdy student wyjeżdżający na zagraniczne studia częściowe wiedzieć powinien”. Pracownicy Biura skontaktują się z Tobą w sprawie jego odbioru.

Nie zdążyłam/łem wziąć udziału w kwalifikacjach wydziałowych

Śledź uważnie stronę BWZ, gdzie pojawią się informacje na temat dodatkowej, ogólnouniwersyteckiej tury kwalifikacji na stypendium, w ramach wolnych miejsc pozostawionych przez wszystkie jednostki UW, prowadzonej przez BWZ (wyjazd na stypendium bez finansowania). Lista wolnych miejsc oraz informacje o tym, jak aplikować zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w maju.

W razie  pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Mobilności Studentów.

Lista uczelni

Każda jednostka Uniwersytetu Warszawskiego podpisuje swoje własne umowy w ramach progrmu Erasmus+. W zależności od aktywności jednostki oraz obszaru studiów, mogą to być umowy z kilkoma, kilkunastoma lub nawet kilkudziesięcioma uczelniami europejskimi. Student może skorzystać z umowy swojej jednostki lub wyjechać w ramach tzw. „cudzej umowy”, otrzymując dofinansowanie w przypadku pokrewnych kierunków. Jeśli kierunki nie są pokrewne, student ma prawo wyjechać, jednak bez przyznania dofinansowania.

Lista uczelni europejskich w ramach Erasmus + (stan na rok akademicki 2015/2016)

Lista koordynatorów Erasmus + (stan na rok akademicki 2015/2016)