FAQ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej przedstawiamy wyjaśnienie problemów związanych ze studiami i dydaktyką, z którymi najczęściej zwracacie się do członków organów samorządu studentów. Dołożyliśmy wszelkich starań by były one mozliwie najbardziej aktualne i przydatne dla Was.

Jeżeli jakieś kwestie pozostają niejasne lub nie zostały uwzględnione w poniższym opracowaniu – zapraszamy do kontaktu – kamil.lebnicki@samorzad.uw.edu.pl

Pozostajemy do Waszej dyspozycji i służymy pomocą przy rozwiązywaniu wszelkich studenckich problemów.

Ze studenckim pozdrowieniem,

Kamil Lebnicki

Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Gdzie szukać pomocy w sprawie studiów?

Jeżeli szukasz pomocy w kwestii związanych z dydaktyką, organizacji zajęć, realizowania studiów, programu studiów, powtarzania przedmiotów, skreśleń, wznowień itp. lub po prostu masz poczucie, że źle Cię potraktowano, możesz zwrócić się do:

 • Rady Samorządu Studentów w jednostce, w której studiujesz– oni będą najbardziej zorientowani np. w kwestii Twojego programu studiów, czy zasad studiowania na danym wydziale. Dodatkowo wiele Rad powołuje specjalne komisje lub osoby, które zajmują się kwestiami dydaktyki i jakości kształcenia i służą odpowiedzią na pytania.
 • Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), czyli osoby, która odpowiada za realizację kształcenia w Twojej jednostce dydaktycznej. Jest to osoba, która służy przede wszystkim pomocą formalną, między innymi za pośrednictwem podań i to właśnie KJD podejmuje decyzje indywidualnych sprawach studenckich . Regulamin studiów precyzuje kompetencje KJD względem organizacji dydaktyki i studentów, następująco:

1) zatwierdza i ogłasza sylabusy przedmiotów;

2) ustala i ogłasza obsadę oraz rozkład zajęć;

3) określa zasady zapisów na zajęcia;

4) uznaje efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów, stażu, praktyki poza Uniwersytetem lub w wyniku uczestnictwa w pracach badawczych;

5) wydaje zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz określa jej szczegółowe zasady;

6) zalicza praktyki zawodowe;

7) określa równoważność przedmiotów i etapów studiów przez uznanie określonego przedmiotu lub etapu studiów za ekwiwalentny z odpowiednio przedmiotem lub etapem studiów, do którego realizacji student jest zobowiązany zgodnie z programem i planem studiów;

8) zalicza etapy studiów;

9) przyznaje warunkowe wpisy na kolejny etap studiów;

10) kieruje na powtarzanie etapu studiów;

11) ustala różnice programowe w indywidualnych sprawach;

12) zmienia formę lub kierunek studiów studenta;

13) wznawia studia;

14)przyjmuje na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej;

15) ustala harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów;

16) zatwierdza karty okresowych osiągnięć studenta;

17) weryfikuje na wniosek studenta poprawność danych w informatycznym systemie obsługi studiów;

18) w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów określa wytyczne dotyczące zapewnienia studentom wglądu do ich prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz uzyskania uzasadnienia oceny;

19) podejmuje inne czynności określone w Regulaminie oraz odrębnych przepisach; 20) podejmuje inne czynności zlecone przez Rektora.

W wielu jednostkach Kierownicy Jednostek Dydaktycznych powołują kierowników studiów, którym przekazują znaczną część kompetencji, wówczas należy się zgłaszać po pomoc do kierowników studiów.Dodatkowo również w wielu jednostkach występuje “instytucja” opiekuna roku, czyli pracownika naukowego, który zajmuje się wyodrębnioną grupą studentów, np. opiekun pierwszego roku.

Kierownicy oraz opiekunowie powinni być dostępni dla wszystkich zainteresowanych studentów na regularnych dyżurach.

Osoby pełniące obowiązki kierowników jednostek dydaktycznych czy kierowników studiów podlegają zatwierdzeniu przez Samorząd Studentów.

 • Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Samorządu Studentów– odpowiada na pytania związane z Regulaminem studiów, prawami i obowiązkami studenta, programami studiów czy innymi kwestii dydaktyczynych. Komisja podejmuje również interwencje w przypadku nieprawidłowości zgłaszanych przez studentów. Ważną rolą częścią działalności jest również promocja praw studenta oraz informacji o przysługujących studentom możliwościach dochodzenia swoich praw. Kontakt mailowy do Przewodniczącego komisji (Kamil Lebnicki): lebnicki@samorzad.uw.edu.pl, oraz strona na Facebooku, Dydaktyka UW.
 • Prorektor ds studentów, doktorantów i jakości kształcenia(dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz). W przypadku wyczerpania innych możliwości pomocy lub, gdy zachodzi konieczność odwołania się od decyzji KJD, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prorektora ds studenckich.

Gdzie szukać informacji o kwestiach dydaktycznych?

Regulamin studiów to najważniejszy na UW dokument regulujący kwestie związane z podejmowaniem studiów, kończeniem studiów, prawami i obowiązkami studenta, organizacją zajęć dydaktycznych, urlopów w trakcie studiów, wznowienia na studiach,   zaliczeń i egzaminów czy powtarzania przedmiotów lub etapów (semestru lub roku). Dodatkowo regulamin jest źródłem informacji o kompetencjach organów i osób zajmujących się dydaktyką i jakością kształcenia.

Aktualny regulamin został uchwalony przez Senat UW 19 czerwca 2019. Treść Regulaminu podlega konsultacji z Parlamentem Studentów UW. Regulamin, zarówno w wersji polskiej i angielskiej można znaleźć w Monitorze UW (pozycja 186).

Szczegółowe zasady studiowania są to dokumenty uchwalane na poziomie jednostek dydaktycznych (np. wydziałów, kolegiów etc.), uszczegóławiające organizację studiów na poszczególnych kierunkach. Szczegółowe zasady nie mogą być sprzeczne z Regulaminem Studiów UW.

Treści szczegółowych zasad studiowania należy poszukiwać na stronie swojej jednostki, realizującej określony kierunek studiów. Poszukując odpowiedzi na nurtujące pytania, należy zajrzeć zarówno do szczegółowych zasad studiowania i Regulaminu studiów UW.

Program studiów – dokument zawierający opis kierunku studiów wraz z zajęciami i przypisanymi do nich punktami ECTS, które są niezbędne do ukończenie danego kierunku studiów. Jest to podstawowe źródło informacje o tym jakie zajęcia i w jakim semestrze/roku studiów trzeba zaliczyć oraz ile punktów ECTS z poszczególnych grup przedmiotów należy zdobyć.

Program studiów powinien być umieszczony na stronie jednostki dydaktycznej, która realizuje dany kierunek studiów. Co do zasady w trakcie studiów program nie powinien ulegać zmianom, poza wyjątkowymi przypadkami, jak na przykład zmiany przepisów zewnętrznych.

Sylabus jest to opis przedmiotu (zajęć), zawierający treści merytoryczne, czyli co się będzie działo na zajęciach, efekty uczenia się, czyli czego się nauczymy na danych zajęciach; formę zajęć, czyli jak będzie prowadzony dany przedmiot; informację o literaturze obowiązującej studentów, warunki zaliczenia, formę egzaminowania (w tym egzaminu poprawkowego) oraz informację o liczbie dopuszczalnych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu, a także określenie języka wykładowego oraz liczby punktów ECTS .

Sylabus jest zatwierdzany i ogłaszany przez KJD (Kierownika Jednostki Dydaktycznej) na co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem semestru.

Sylabus można określić “umową” pomiędzy prowadzącym i uczestnikami zajęć, w której określonej jest to czego student może się nauczyć na zajęciach i co musi zrobić, żeby zajęcia zaliczyć. Co do zasady sylabus nie powinien być zmieniany w trakcie trwania zajęć, bez zgody wszystkich uczestników zajęć.

Prawa i obowiązki studenta

(źródło: Regulamin Studiów UW)

Studenci mają prawo:

1) brać udział za pośrednictwem swoich przedstawicieli w podejmowaniu uchwał przez organy kolegialne Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie;

2) uczestniczyć za pośrednictwem swoich przedstawicieli w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studentów związanych z tokiem studiów;

3) zgłaszać postulaty dotyczące programów i planów studiów oraz innych spraw związanych z przebiegiem studiów i rozwojem osobistym studentów;

4) dokonywać ewaluacji procesu kształcenia;

5) dokonywać ewaluacji pracy jednostek administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów oraz formułować wnioski dotyczące tej pracy;

6) dokonywać okresowej ewaluacji pracy KJD oraz kierowników studiów;

7) sygnalizować problemy istotne dla wspólnoty Uniwersytetu;

8) korzystać z pomocy Rzecznika Akademickiego lub Rzecznika Praw Studenta.

9) zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z pełnej oferty dydaktycznej Uniwersytetu, w tym do udziału w zajęciach z innych kierunków studiów lub innych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany;

10) uczestniczenia w badaniach naukowych i korzystania ze wsparcia Uniwersytetu w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczych;

11) korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dyżurów dostępnych dla studentów wszystkich form studiów;

12) realizowania części programu studiów na innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej;

13) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach;

14) korzystania ze wsparcia Uniwersytetu w projektowaniu kariery zawodowej, podejmowaniu stażu lub praktyki zawodowej;

15) korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

16) korzystania z bazy materialnej Uniwersytetu;

17)wglądu do informacji będących podstawą rozliczania jego etapu studiów, zgromadzonych w informatycznym systemie obsługi studiów;

18) otrzymania uzasadnienia oceny wystawionej przez nauczyciela akademickiego;

19) wglądu do swojej teczki akt osobowych;

20) wglądu do aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków studentów;

21) przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta.

22) zrzeszania się w organizacjach studenckich.

Wszelkie łamanie wyżej wymienionych praw można zgłaszać do: Rzecznik Akademickiej (Ombudsman), Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia czy Rzecznik Praw studenta.

Student ma obowiązek:

1) zdobywać wiedzę i umiejętności;

2) szanować godności wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu i dobre obyczaje akademickie;

3) dbać o dobre imię Uniwersytetu;

4) etyczne uzyskiwać zaliczenia zajęć oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

5) przestrzegać prawa powszechnie obowiązujące oraz przepisy obowiązujące na Uniwersytecie;

6) szanować mienie Uniwersytetu.

7) uczestniczyć w zajęciach i zaliczeniach oraz przystępować do egzaminów zgodnie z programem i planem studiów;

8) terminowo wypełniać powinności wobec Uniwersytetu, w szczególności wnosić należne opłaty, zapisywać się na zajęcia objęte planem studiów oraz dokonywać podpięć;

9) powiadomić niezwłocznie władze jednostki dydaktycznej o zmianie nazwiska, adresu i innych istotnych danych, zwłaszcza mających wpływ na uzyskiwanie stypendiów i innych rodzajów świadczeń finansowych;

10) korzystać z przyznanego konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem oraz informatycznego systemu obsługi studiów

Podpięcia i podania

Czym są podpięcia?

Podpięcie to po prostu przyporządkowanie przedmiotów (zajęć), na które się zapisaliśmy do odpowiedniego programu studiów (czyli kierunku studiów) i do odpowiedniego etapu (czyli semestru lub roku).

Czy trzeba podpinać przedmioty?

Tak, jest to nasz studencki obowiązek. Niepodpięte przedmioty nie wliczają się do naszych “osiągnięć”, nie wliczają się do średniej i nie są brane pod uwagę przy rozliczeniach etapów.

Studiuję dwa kierunki. Czy mogę podpiąć WF i lektoraty pod dwa kierunki?

Tak

Co z podpięciami, gdy realizuje przedmioty z wyprzedzeniem?

W sytuacji, gdy np. na I roku realizujemy przedmiot, który będzie od nas wymagany na II roku, powinniśmy pozostawić przedmiot niepodpięty i podpiąć go, gdy będziemy na drugim roku. Przy czym punkty z jednego przedmiotu są niepodzielne – czyli jeżeli muszę zdobyć 3 punkty ECTS z przedmiotu ogólnouniwersyteckiego na 1 roku i zapiszę się na przedmiot za 4 punkty ECTS – nie będzie możliwe, by 3 punkty ECTS zostały na 1 roku, a jeden punkt przeszedł na kolejny rok. Jeden przedmiot może być podpięty tylko pod jeden etap (rok/semestr).

Czy można podpiąć przedmioty realizowane podczas wymiany (na innej uczelni w kraju lub zagranicą)?

Tak, jest to możliwe, jednak odbywa się to na podstawie decyzji kierownika studiów/jednostki dydaktycznej.

Czy brak podpięć jest argumentem, by odmówić przedłużenia legitymacji?

Zdecydowanie nie – brak podpięć nie jest podstawą do odmowy podbicia legitymacji studenckiej na kolejny semestr.

Podstawą takiej odmowy może być tylko i wyłącznie skreślenie z listy studentów. 

Czy istnieje możliwość modyfikacji podpięć?

Tak, na wniosek studenta, sekretariat/dziekanat może zmodyfikować podpięcia.

Punkty ECTS

Czym są punkty ECTS?

Jest to miara nakładu pracy studenta, 1 punkt ECTS odpowiada ok. 25-30 godzinom pracy studenta, co oznacza, że na zaliczenie przedmiotu o wartości 3 punktów ECTS student musi poświęcić około 90 godzin – wlicza się w to zarówno czas spędzony w sali na zajęciach jak i czas związany z przygotowywaniem się do zajęć (odrabianiem prac domowych, czytaniem lektur) czy przygotowywaniem się do zaliczenia/egzaminu.

Ile punktów ECTS trzeba zdobyć?

Na każdym stopniu studiów, student musi zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu roku, na co składają się zarówno przedmioty obowiązkowe jak i fakultatywne (fakultety). A więc w ciągu studiów licencjackich (3-letnich) należy zdobyć 180 punktów ECTS, na studiach magisterskich (2-letnich) trzeba zdobyć 120 punktów ECTS, natomiast podczas studiów jednolitych magisterskich (5-letnich) zdobywamy 300 punktów ECTS.

Czy istnieje górny limit punktów ECTS, które można zdobyć?

Nie, nie ma takiego limitu. Obecnie w regulaminie studiów nie ma zapisu o tym ile maksymalnie punktów ECTS student może zdobyć w trakcie danego etapu lub całych studiów. W związku z tym żadna opłata za nadmiarowe punkty nie zostanie naliczona.

Warunki, powtarzanie etapów (roku, semestru)

Czym jest warunek?

Warunek, czyli “wpis warunkowy”. Przysługuje studentowi, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów wymaganego na danym etapie (roku/semestrze) studiów. Wówczas student jest warunkowo przenoszony na kolejny rok/semestr studiów, ale musi niezaliczony przedmiot powtórzyć i zaliczyć.

Ile można mieć warunków?

Warunki nie mogą przekraczać maksymalnie wartości 20 punktów ECTS w ciągu roku przy rozliczeniu rocznym oraz maksymalnie 10 punktów ECTS na semestr przy rozliczeniu semestralnym.

Rozpatrzmy to na przykładach

Jaś ma rozliczenie roczne i nie zaliczył na 1 roku przedmiotów: “Wprowadzenie do statystyki” za 12 punktów ECTS, “Wprowadzenie do filozofii” za 5 punktów ECTS i “Techniki pracy naukowej” za 3 punkty ECTS. Co oznacza, że Jaś nie zaliczył przedmiotów za łącznie 20 punktów ECTS, więc zgodnie z Regulaminem Studiów może wziąć warunki z tych trzech przedmiotów, bowiem suma ECTS nie przekracza 20 ECTS.

Andrzejek ma podobną sytuację jak Jaś, jednak jemu dodatkowo noga powinęła się przy przedmiocie “Życie i twórczość Zenka Martyniuka” za 2 punkty ECTS, a więc suma ECTS z niezaliczonych przedmiotów wynosi 22 punkty (12+5+3+2), a więc Andrzejek nie może wziąć warunków z tych przedmiotów, lecz musi być skierowany na powtarzanie roku.

Ile razy można mieć warunek z danego przedmiotu?

Jeden przedmiot może być powtarzany tylko 1 raz, czyli tylko 1 raz można można mieć warunek z danego przedmiotu. Jeżeli po raz drugi dany przedmiot zostałby zaliczony, wówczas jest się kierowanym na powtarzanie roku/semestru.

Czym jest powtarzanie roku/semestru?

Gdy student, ze względu na zbyt dużą liczbę niezaliczonych przedmiotów, nie może ubiegać się o warunki, wówczas kierowany jest na powtarzanie roku/semestru, co oznacza, że nie jest wpisywany na kolejny etap i musi powtórzyć i zaliczyć wszystkie niezaliczone przedmioty.

Dodatkowo można być skierowanym na powtarzanie etapu, gdy nie zaliczyło się danego przedmiotu więcej niż raz lub, gdy jest się na ostatnim etapie studiów.

Dany etap można powtarzać maksymalnie raz.

Opłaty na studiach

Za co Uniwersytet może pobrać od nas opłatę?

Na podstawie Ustawy, uczelnia może pobierać opłaty wyłącznie za:

 • studia niestacjonarne;
 • powtarzanie zajęć lub etapów (tzw. warunki lub powtarzanie semestru, roku);
 • studia w języku obcym;
 • zajęcia spoza programu studiów (np. ponadprogramowy lektorat);
 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku obcym;
 • rekrutację na studia (opłata rekrutacyjna);
 • potwierdzanie efektów uczenia się (np. gdy student chce, by jego osiągnięcia zawodowe zostały uznane jako ekwiwalent danego przedmiotu);
 • wydanie dyplomu;
 • korzystanie ze stołówek i akademików;

Ile kosztuje warunek lub powtarzanie etapu?

Opłaty za tzw. usługi edukacyjne są zróżnicowane na całym Uniwersytecie – inne dla danych jednostek. Można to sprawdzić w tabeli opłat (cenniku) obowiązującym w danej jednostce, gdzie będzie informacja ile kosztuje powtarzanie danego przedmiotu. Najczęściej jednostki pobierają opłaty względem kategorii zajęć, czyli np. znajdziemy informację, że powtarzanie 30 godzinnych ćwiczeń będzie kosztowało określoną kwotę. Innym modelem tabeli pobieranie opłat jest “wycena” względem punktów ECTS, wówczas w cenniku znajdziemy informację o tym ile kosztuje 1 punkt ECTS, wówczas można łatwo wyliczyć ile będzie kosztowało powtarzanie przedmiotu za np. 12 pkt ECTS.

Cennik podlega zaopiniowaniu przez Samorząd Studentów.

Czy opłaty mogą się zmieniać w trakcie studiów?

Nie, zgodnie z Ustawą, opłaty muszą pozostać niezmienne dla danego rocznika studentów, wyjątkiem są tylko opłaty za posiłki w stołówce uniwersyteckiej oraz opłata za dom studencki – te opłaty mogą być zmieniane na bieżąco.

Dodatkowo wyjątkiem jest przypadek np. pójścia na roczny urlop, czy powtarzania roku. Należy liczyć się z tym, że po powrocie z takiego urlopu lub przy powtarzaniu roku, będą stosowane względem nas stawki opłat dla rocznika niżej, a nie dla tego rocznika, z którym rozpoczynaliśmy studia.

Skreślenie z listy studentów i wznowienie na studia

Kiedy można być skreślonym z listy studentów?

Student może zostać skreślony (ale nie musi)w przypadku:

 • braku postępów w nauce, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem po raz kolejny danego etapu studiów lub w przypadku studentów I roku, gdy stopień realizacji programu studiów uniemożliwia zaliczenie danego etapu(roku/semestru) w terminie;
 • niezaliczenia etapu studiów w terminie
 • niewniesienia należnych opłat w ciąfu 14 dni, pomimo pisemnego ponaglenia
 • braku udziału w zajęciach obowiązkowych

Kiedy na pewno student będzie skreślony?

Student jest skreślany w przypadku:

 • niepodjęcia studiów – osoba przyjęta na studia, w ciągu pierwszego miesiąca zajęć, nie składa ślubowania na piśmie lub nie zapisuje się na zajęcia objęcia planem studiów;
 • pisemnej rezygnacji ze studiów;
 • niezłożenie pracy dyplomowej w terminie;
 • niezłożenie egzaminu dyplomowego w terminie;
 • ukarania karą dyscyplinarną – wydalenia z uczelni;

Czy można zostać skreślonym za zbyt dużą liczbę nieobecności?

Tak, jest taka możliwość. Wymaga to od Kierownika Jednostki Dydaktycznej/kierownika studiów zebrania oświadczeń od co najmniej trzech różnych nauczycieli akademickich, którzy stwierdzą, że w świetle sylabusów nie ma możliwości, by dany student mógł zaliczyć dane zajęcia, ze względu na frekwencję.

Kiedy uprawomocnia się decyzja o skreśleniu?

Decyzja uprawomocni się w ciągu 14 dni od jej otrzymania (od otrzymania listu poleconego z Uniwersytetu). Co oznacza, że przez te 14 dni nadal pozostaje się studentem. W ciągu tego czasu można wnieść odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do Rektora, za pośrednictwem organu wydającego skarżoną decyzję. Wniesienie odwołania oznacza pozostanie studentem, do czasu rozpatrzenia odwołania.

Wznowienie na studia

Wznowienie jest to powrót na studia po skreśleniu, z uwzględnieniem zajęć, które już w przeszłości zostały zaliczone. Wznowienie jest możliwe maksymalnie w ciągu 10 lat od daty pierwszego skreślenie. Przy czym należy się liczyć z koniecznością zaliczenia różnic programowych.

Wyjątkiem jest skreślenie z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego, wówczas student ma dwa lata na wznowienie bez konieczności uzupełnienia różnic programowych.

Urlopy od zajęć

Jaki urlop można otrzymać?

Regulamin wyróżnia urlopy:

 • zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność;
 • naukowy – studia na innej uczelni lub długotrwałe badania naukowe;
 • okolicznościowy – inne uzasadnione przypadki;

Kto przyznaje urlopy?

Urlopów udziela Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD). Jednakże wniosek o urlop zdrowotny powinien być wniesiony za pośrednictwem Biura ds Osób Niepełnosprawnych (BON), które na podstawie dokumentacji medycznej formułuje opinię.

Ile może trwać urlop?

Urlop może być semestralny lub roczny. Urlop przesuwa planowany termin ukończenia studiów.

Czy w trakcie urlopu traci się prawa studenckie?

Nie, na czas urlopu zachowuje się prawa studenta, a więc na przykład prawo do zniżek ustawowych.

Czy ciąża lub rodzicielstwo jest podstawą do udzielenia urlopu?

Tak, studentkom w ciąży przysługuje urlop do czasu urodzenia dziecka.

Dodatkowo studentkom i studentom rodzicom przysługuje urlop – można się o niego ubiegać do jednego roku od dnia narodzin dziecka. Urlop ten może trwać maksymalnie rok.

Według Ustawy, urlopu rodzicielskiego i urlopu dla studentki w ciąży, nie można odmówić.

Jakie okoliczności są wystarczające do wzięcia urlopu okolicznościowego?

Nie ma zamkniętego katalogu takich okoliczności – indywidualną decyzję każdorazowo podejmuje KJD.

Zaliczenie etapu studiów/przedmiotów, egzaminy

Czym jest rozliczenie roczne a czym semestralne?

Rozliczenie roczneoznacza, że studenci są rozliczani ze swoich osiągnięć na koniec roku akademickiego – z zaliczonych przedmiotów i punktów ECTS, wymaganych programem/planem studiów w danym roku akademickim.

Rozliczenie semestralne oznacza, że studenci są rozliczani z realizacji programu studiów co semestr.

Czy jeżeli mam rozliczenie roczne, to oznacza, że po semestrze nie zostanę skreślony, nawet jeżeli nie mam zaliczonych przedmiotów?

Nawet przy rozliczeniu rocznym student może być skreślony np. ze względu na brak udziału w zajęciach obowiązkowych (->patrz: skreślenie z listy studentów).

Które przedmioty będą uwzględnione przy rozliczeniu semestru/roku?

Będą uwzględnione przedmioty podpięte pod dany rok/semestr. Będą też one podstawą do wyliczenia średniej.

Czy punkty ECTS mają znaczenie przy obliczaniu średniej?

Nie, punktacja ECTS jest w tym przypadku bez znaczenia.

Czy jeżeli w pierwszym terminie otrzymałem ocenę 2, a w drugim terminie ocenę 5, czy do średniej liczy się tylko ocena z drugiego terminu?

Nie, do średniej wliczają się obydwie oceny – zarówno z pierwszego i drugiego terminu, a więc w tym przypadku oceny 2 i 5.

Ile terminów egzaminu mi przysługuje?

Zawsze mamy prawo do dwóch terminów egzaminu (jeden w sesji właściwej, drugi w sesji poprawkowej), nie należy mylić zaliczeń z egzaminami.

Czym skutkuje nieobecność na egzaminie?

Nieobecność na egzaminie (w I lub II terminie) skutkuje brakiem oceny i utratą terminu, ale nie oceną niedostateczną – ocenę niedostateczną wystawia się za źle napisany egzamin. Przy czym nie oznacza, że brak oceny chroni przed negatywnymi konsekwencjami niezaliczenia przedmiotu.

Brak obecności na I terminie egzaminu nie oznacza utraty prawa do II terminu egzaminu.

Czy nieobecność na egzaminie można usprawiedliwić?

Tak, w przypadku nieobecności na egzaminie (I lub II termin), w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu na uczelnię (np. ze zwolnienia lekarskiego) należy dostarczyć do KJD zwolnienie, wówczas KJD przywraca utracony termin egzaminu.

Czy mam prawo wglądu do mojej pracy egzaminacyjnej?

Tak, masz prawo do wglądu do pracy i uzasadnienia oceny – nie później niż 7 dni od przekazania wyników. W przypadku egzaminu ustnego, uzasadnienie odbywa się bezpośrednio po wystawieniu oceny.

Czy mam prawo do odwołania się od wyników egzaminu?

Tak, w przypadku zastrzeżeń co do formy egzaminu lub bezstronności wystawionej oceny, student ma prawo do złożenia wniosku o egzamin komisyjny.Należy dochować terminu 7 dni – od przekazania wyników (gdy są zastrzeżenia co do oceny) lub 7 dni od egzaminu, gdy są zastrzeżenia co do formy egzaminowania – adresatem wniosku jest KJD. Nie należy traktować egzaminu komisyjnego jako “trzeci termin”, lecz jako formę odwołania, w przypadkach wymienionych powyżej.

Dodatkowo egzamin komisyjny może być także zarządzony z własnej inicjatywy KJD lub na wniosek egzaminatora lub samorządu studenckiego.

Istnieje również możliwość złożenie wniosku o komisyjne sprawdzenie, gdy mamy zastrzeżenia co do formy zaliczenia zajęć lub bezstronności oceny – taki wniosek należy skierować, w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć lub zaliczenia, do KJD.

Jak wygląda komisyjne sprawdzenie/egzamin komisyjny?

Gdy KJD pozytywnie rozpatrzy wniosek o komisyjne sprawdzenie lub egzamin komisyjny, wówczas jest formułowana komisja, w skład której wchodzą: KJD lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki oraz dwóch specjalistów z tematyki egzaminacyjnej. Dodatkowo na wniosek studenta do komisji może wejść 1 obserwator – np. członek organu samorządu studentów lub wskazany nauczyciel akademicki.

W egzaminie/sprawdzaniu nie może uczestniczyć nauczyciel, który wystawił kwestionowaną ocenę.

Ocena wystawiona przez komisję zastępuję skarżona ocenę.

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/?template=ja_purity

Indywidualna organizacja studiów

Co oznacza indywidualna organizacja studiów?

Indywidualna organizacja studiów oznacza możliwość:

 • realizacji indywidualnego programu studiów we współpracy z opiekunem naukowym
 • realizacja indywidualnego planu studiów -np. zmiana kolejności zaliczenia przedmiotów lub przesunięcie zaliczenia
 • indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów – indywidualny harmonogram sesji
 • indywidualny tryb zaliczania dla osób z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą

Ko kogo zwrócić się o przyznanie IOS?

Wnioski o indywidualną  organizację rozpatruje Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD).

Kto może ubiegać o indywidualną organizację studiów?

Według Regulaminu, o IOS mogą ubiegać się studenci:

 • studiujący więcej niż jeden kierunek – gdy dochodzi np. do kolizji terminów egzaminów lub zaliczeń;
 • wyróżniający się w nauce;
 • biorący udział w pracach badawczych nieobjętych planem studiów;
 • wyróżniający się w działalności sportowej, kulturalnej lub artystycznej;
 • skierowani na studia częściowe na inną uczelnię (wymiany);
 • z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;
 • będący rodzicami lub studentki w ciąży;
 • w innych uzasadnionych przypadkach – np. zdarzenia losowe;

Podania

Podania w indywidualnych sprawach studenckich

Podaniach w indywidualnych sprawach studenckich wnosimy do Kierownika Jednostki Dydaktycznej lub kierownika studiów. Najczęściej są to podania o:

 • warunki, powtarzanie roku
 • indywidualną organizację studiów (IOS)
 • modyfikacje podpięć
 • obniżenie opłat
 • wznowienie na studia
 • urlopy na studiach
 • egzaminy komisyjne

Podania każdorazowo powinny zawierać uzasadnienie. W przypadku wątpliwości co do treści podania, zachęcamy do kontaktu z Komisją Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Jak złożyć podanie?

W wielu jednostkach UW praktykuje się, przede wszystkim, składanie podań przez system USOS (USOS – dla studentów – podania). Dla części podań są tam zamieszczone gotowe wzory. Dotyczy to podań, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej, pozostałe podania winny być składane w wersji papierowej.

Niezależnie od tego studenci mają zawsze prawo do złożenia podania w formie papierowej – wówczas warto mieć kserokopię takiego podania i przy składaniu go w dziekanacie/sekretariacie danej jednostki poprosić o poświadczenie, na kserokopii, przyjęcia podania.

Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

W jakich sytuacjach można zrezygnować z zaliczenia przedmiotu?

 • w przypadku zmiany terminu zajęć, prowadzącego lub zasad zaliczania – należy tym fakcie rezygnacji poinformować KJD, w ciągu 14 od zaistnienia takiej przyczyny;
 • bez podania przyczyny – jeden raz w trakcie całych studiów I lub II stopnia, dwa razy na studiach jednolitych magisterskich – przez USOS, w zakładce podpięcia;

Rezygnacja z zajęć obowiązkowych nie chroni przed negatywnymi konsekwencjami niezaliczenia przedmiotu objętego planem studiów. W przypadku zajęć fakultatywnych oznacza brak oceny niedostatecznej i usunięcie przedmiotu z listy zajęć studenta.

Ukończenie studiów

Czym jest absolutorium?

Absolutorium to uzyskanie zaliczeń wszystkich, wymaganych programem studiów, przedmiotów, za wyjątkiem ostatniego cyklu seminarium. Zaliczenie ostatniego cyklu seminarium odbywa się przez złożenie pracy dyplomowej, gotowej do obrony.

Absolutorium uprawnia do wznowienia w ciągu dwóch lat (od skreślenia), bez konieczności zaliczania różnic programowych.

Do kiedy trzeba się obronić?

Ostateczny termin obrony jest ostatnim dniem ostatniego semestru studiów. W przypadku osób rozpoczynających studia w październiku będzie to 30 września ostatniego roku studiów, a więc osoba która zaczęła studia licencjackie 1.10.2019, musi ukończyć studia do 30.09.2022.

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu obrony?

Tak, ze względu na problemy zdrowotne lub inne uzasadnione przypadki, niezależne od studenta lub kierującego pracą, jest możliwość przesunięcia obrony (przedłużenie studiów) o maksymalnie 3 miesiące.

Dodatkowo istnieje możliwość przesunięcia tego terminu ze względu na problemy leżące po stronie kierującego pracą – np. brak kontaktu ze strony promotora – o ile te problemy wystąpiły minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem studiów.

Co w przypadku, gdy miałem/am przedłużony termin ukończenia studiów o 3 miesiące, a mimo tego nie obroniłem/am się?

W takim przypadku można ubiegać się o powtarzanie etapu (ostatniego roku/semestru) lub gdy nie jest to możliwe, ponieważ np. ostatni etap był już przedłużany, istnieje możliwość wznowienia się na studiach (po skreśleniu) i zaliczenie ostatniego cyklu seminarium oraz obronienie pracy dyplomowej.

Czy po obronie można żądać ode mnie zwrotu legitymacji studenckiej?

Nie, po ukończeniu studiów I stopnia, student zachowuje swoje prawa (za wyjątkiem praw do stypendiów) do 31 października roku kalendarzowego, w roku kalendarzowym, w którym miała miejsce obrona – a więc po obronie licencjatu nie można żądać zwrotu legitymacji.

Natomiast w przypadku studiów II stopnia i jednolitych magisterskich, wszelkie prawa studenta wygasają z dniem obrony.