Stypendia

Uniwersytet Warszawski oferuje swoim studentom pomoc materialną. Studenci UW mogą ubiegać się o następujące stypendia socjalne:

Stypendium socjalne – przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wyznaczonej kwoty 1050 zł netto. Dodatkowo, można się starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest bez względu na dochód, udziela się go na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ.

Poza stypendiami socjalnymi na Uniwersytecie Warszawskiem można również ubiegać się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Student może ubiegać się o to stypendium przez cały okres nauki. Na I roku studiów I stopnia ubiega się na podstawie wyników z olimpiady przedmiotowej, na kolejnych latach na podstawie średniej ocen z poprzedniego roku studiów.

Przyznawane jest ono wniosek studenta. Otrzymuje je od 5 do 10% studentów kierunku, w zależności od decyzji rektora na dany rok.

Kryteriami przyznawania są średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Będzie można je pobierać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Wysokość stypendium określa Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów UW, nie później niż do końca listopada.

Zarówno stypendium socjalne, jak i specjalne z tytułu niepełnosprawności przyznawane są na wniosek studenta, który należy złożyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

STYPENDIA WARSZAWSKIE

 Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia skierowane do uczniów oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki w nauce i angażują się w różnorodne inicjatywy.

Szczegółowe informacje na stronie www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

System stypendialny pozwalający realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym
i oryginalnym twórcom, niereprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

Szczegółowe informacje na stronie www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.

Stypendium sportowe m.st. Warszawy

Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikom, którzy: uprawiają dyscypliny ujęte
w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego, nie ukończyli 23 lat, są mieszkańcami Warszawy
i uzyskali minimum medal w głównych Mistrzostwach Polski.

Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendium dostępne są na stronie www.sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/sport/stypendium-sportowe.