Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW

Zakres obowiązków i kompetencji:

Do głównych zadań Przewodniczącej należy kierowanie pracami ZSS UW oraz reprezentowanie Zarządu na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. Na podstawie pełnomocnictwa Pana Rektora jako jedyny reprezentant Samorządu może zawierać zobowiązania finansowe w imieniu Uniwersytetu.

W zakres jej kompetencji wchodzi powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji, zarówno spośród, jak i spoza członków Zarządu. Pełniący funkcję ma także obowiązek kontrolowania działań komisji oraz pełnomocników Zarządu, a także rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi. Jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie uchwał Zarządu.
Przewodnicząca wydaje także zarządzenia określone w sprawie przedsięwzięć i usług niefinansowanych z I i II filaru oraz takich, które wymagają uprzedniego zawarcia umowy.

 

@ julia.sobolewska@samorzad.uw.edu.pl

kom. +48 602 711 882

Julia Sobolewska

Skontaktuj się z nami: